ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistleblower)

 

 

    บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส จากการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ซึ่งรวมถึงพนักงาน ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้ง มีกลไกในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียน ดังนี้

    บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เกี่ยวกับ การกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือ พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในองค์กร โดยจัดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ช่องทาง เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน มายังบริษัทฯ ได้สะดวกและเหมาะสม โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางการรับเรื่อง ตามที่บริษัทฯ กําหนด

บริษัทฯ ได้กําหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือรับข้อร้องเรียน ไว้ดังนี้

 • ทางไปรษณีย์ นําส่งที่ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท บางสะพานบาร์มิล จํากัด (มหาชน) 
  ชั้น 8  อาคารประภาวิทย์
  28/1 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก
  กรุงเทพฯ 10500
 • ทางอีเมล์ ประธานกรรมการตรวจสอบ : komkris@apkaudit.com
 • เลขานุการบริษัท : surakit@bsbm.co.th
 • ทางเว็บไซต์ของบริษัท bsbm.co.th
 • กล่องรับข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียน ภายในบริษัท