วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ผู้ผลิตเหล็กเส้นชั้นนำของไทย   สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นที่น่าพอใจและยั่งยืน

 

พันธกิจ

1. ผลิตเหล็กเส้นที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชน

2. ส่งมอบสินค้าตรงเวลาเป็นที่พอใจของลูกค้า 

3. ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และยุติธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการหรือบรรษัทภิบาลที่ดี