Company Profile

       บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2537 โดยการร่วมทุนระหว่างกลุ่มสหวิริยากับกลุ่มนักลงทุนชาวไต้หวัน มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 600 ล้านบาท ต่อมาบริษัทฯได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในปี 2547 และนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อย่อ BSBM ในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 

   ในปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,132.5 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตเหล็กเส้นรายใหญ่ของประเทศไทยด้วยกำลังการผลิตสูงสุด 720,000 ตันต่อปี สินค้าของบริษัทผลิตขึ้นภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อยเพื่อการก่อสร้างครอบคลุมทุกขนาดและชั้นคุณภาพที่ต้องการในตลาด    บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในปี 2538 และยังได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 ตั้งแต่ปี 2543 และ 2548 ตามลำดับ

    โรงงานของบริษัทตั้งอยู่บนพื้นที่ดินขนาด 200 ไร่ในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใกล้กับท่าเรือน้ำลึกที่สามารถเทียบเรือระวางสูงสุดถึง 100,000 ตัน ซึ่งบริหารงานโดยบริษัทในเครือสหวิริยา การมีทำเลใกล้กับท่าเรือน้ำลึกนี้เอง ช่วยให้บริษัทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนในการใช้เรือลำเลียง และช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งโดยรถบรรทุกด้วย กระบวนการผลิตเหล็กเส้นเป็นแบบรีดร้อนโดยใช้เหล็กแท่งเล็กนำเข้า (บิลเล็ต) เป็นวัตถุดิบ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรักษาคุณภาพของ สินค้าอย่างสม่ำเสมอ ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทคือผู้ประกอบการขายส่งเหล็กซึ่งสามารถกระจายสินค้าของบริษัทไปถึงมือผู้ค้ารายย่อยตลอดจนผู้ใช้เหล็กเส้นก่อสร้างทั่วประเทศโดยตรง บริษัทได้สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับซัพพลายเออร์ ลูกค้าชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล