แจ้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

แจ้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 26 เมษายน 2564  เวลา 14:00 น. ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์  สีลม กรุงเทพฯ เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

 

.บริษัท ฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19  และ เพื่อสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่บริษัท ฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

 

  • หนังสือเชิญประชุม TH | ENG
  • หนังสือมอบฉันทะ

o   แบบ ก.

o   แบบ ข.

o   แบบ ค.