แจ้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

แจ้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563  เวลา 14:00 น. ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์  สีลม กรุงเทพฯ เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

 

.บริษัท ฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19  และ เพื่อสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่บริษัท ฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

 

o   แบบ ก.

o   แบบ ข.

o   แบบ ค.