โครงสร้างอำนาจจัดการของบริษัทได้รับการจัดแบ่งและถ่วงดุล โดยประกอบด้วย 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผู้บริหาร


คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายนามดังนี้

ลำดับ
รายชื่อ
ตำแหน่ง
1
นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์
ประธานกรรมการ
2
นายฟาง จิน หลง
กรรมการ
3
นายวิน วิริยประไพกิจ
กรรมการ
4
นายคมกริช ประชากริช
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5
นายทวีศกดิ์ เสนาณรงค์
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
6
นายชรินทร์ หาญสืบสาย
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7
นายหลี่ เจี้ยน หง
กรรมการ
8
นายอนุวัต ชัยกิตติวนิช
กรรมการ
9
 
นายหลี่ เยะ เหวิน
กรรมการผู้จัดการ
 
 
 
สำหรับรายนามผู้บริหารของบริษัทฯ โปรดดูรายละเอียดใน
 
 
 

บุคลากร  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 151 คน แบ่งตามสายงานหลัก ดังนี้

 

สายงานหลัก
จำนวนพนักงาน
ฝ่ายผลิต
                      114
ฝ่ายขาย
                          4
ฝ่ายธุรการและการจัดการ
                        25
ฝ่ายการเงินและบัญชี
                          6
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
2
   
 
Home | About Us | Organization | Products | Investor Relations | Production Process | Contact Us | Job
Copyright (c) 2009, . All Right Reserved.